ชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่าคืออะไร

ชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่านั้นมีความหมายที่ตรงตัวเลย เพราะเป็นชาที่เติบโตและได้รับการเก็บเกี่ยวแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติและได้อนุรักษ์พื้นที่ป่าไปด้วย ในขณะที่การผลิตชาแบบอุตสาหกรรมทั่วโลกส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า และส่วนใหญ่จะต้องอาศัยระบบการจ่ายน้ำ ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงนั้น วิธีการผลิตชาในแบบที่ยั่งยืนของเราไม่ต้องถางป่าและไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นเลย แต่เราคัดเลือกชาจากต้นชาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเพาะปลูกต้นชารวมกับพืชพรรณชนิดอื่นๆ เคียงคู่กับผืนป่า

เพราะฉะนั้น การผลิตชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่าทำให้เราสามารถดูแลต้นชาให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการปกป้องป่าไม้ไปด้วย เริ่มจากพื้นที่ป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย เราหวังจะเห็นอนาคตที่การผลิตชาไม่จำเป็นต้องข้องเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และนั่นเป็นอนาคตในแบบที่เราอยากจะสร้างไปพร้อมๆ กับคนรักชาทั่วโลกทุกๆ คน เราหวังจะผลักดันแนวคิดชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่าให้เป็นแนวคิดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และทำให้แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะให้เกษตรกรทั่วโลกสามารถมาร่วมภารกิจอนุรักษ์ป่าไม้ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และร่วมกันสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชนท้องถิ่นกับพวกเราได้

ชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่า เป็นชาสำหรับเราทุกๆ คนในยุคสมัยนี้และสำหรับลูกหลานของเราในยุคต่อๆ ไป