The Rimdahl Scale

เกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลูกชา "ริมดาห์ล สเกล" เป็นเกณฑ์ที่เราใช้ชี้วัดว่าพื้นที่ปลูกชาแต่ละที่นั้นมีความเป็นมิตรต่อผืนป่าแค่ไหน โดยการศึกษาคุณภาพของดินและความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างพืชและแมลงในบริเวณนั้น

ในอนาคต เราตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลูกชาในการกำหนดราคาชาของเรา และแสดงให้เกษตรกรเห็นว่าพวกเขาสามารถขายชาให้เราได้ในราคาที่มากกว่า โดยการทำตามเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งกำหนดไว้ให้เป็นระดับ 1-5 ระดับ 1 คือการเพาะปลูกชาในไร่แบบที่นิยมทำกันในอุตสาหกรรมชาทั่วโลก ไล่ไปจนถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกชาป่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นต้นชาที่ขึ้นและเติบโตเองตามธรรมชาติในป่าลึกอันอุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกชาช่วยกันปลูกป่าด้วย ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถตั้งราคาชาของพวกเขาให้สูงขึ้นได้ รวมทั้งได้รับบทเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าไปในตัว