เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 15 มีเป้าหมายเพื่อ “ปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายเป็นทะเลทรายและหยุดยั้งและลดการเสื่อมโทรมของที่ดินและหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”

ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมภัยแล้งแผ่นดินถล่มและเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ ในระดับโลกป่าไม้ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการกักเก็บคาร์บอนช่วยให้เกิดความสมดุลของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นในอากาศและปกป้องแหล่งต้นน้ำซึ่งจัดหาน้ำจืด 75% ทั่วโลก

ป่าไม้เป็นระบบนิเวศทางชีวภาพที่หลากหลายที่สุดบนพื้นดินซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าพืชและแมลงมากกว่า 80% พวกเขายังให้ที่พักพิงงานและความปลอดภัยสำหรับชุมชนที่พึ่งพาป่า